Kaczmarz, Rudolf

narozen: 22.01.1923
hodnost: Schütze
padnul: 28.01.1943 Tschernjanka, 45 Km ostwärts Korotscha/Russland
z: HOSCHIALKOWITZ

 
<< zpet