Herold, Franz

narozen: 03.04.1918
hodnost: Reichseisenbahner
z: BENESCHAU

Franz Herold byl povolán roku 1939 k RAD do Kielu. Pracoval zejména na železnièních stavbách pro Øíšské dráhy. Když jeho matka ovdovìla, vrátil se zpátky domù. Dále sloužil u dráhy jako ostraha trati Hluèín-Opava-Ratiboø proti partyzánùm a sabotážím.

Roku 1947 byl povolán k prezenèní službì v Èeskoslovenské armádì.

Zemøel roku 1996 v Markvartovicích.

 
<< zpet