Zawadsky, Fritz

narozen: 28.05.1918
z: BENESCHAU

Fritz Zawadsky pyl povolán  v roce 1940 do Breslau (Wroclaw -PL) kde pøed nasazením na frontu sloužil u zásobovací jednotky. Pozdìji byl na frontì zranìn støepinou do zad a léèen ve Vídni. Po uzdravení byl nasazen na ruskou frontu kde utrpìl tìžké zranìní pravé ruky , pøevezen do lazaretu v Padebornu kde mu  i pøes veškerou snahu lékaøù musela být ruka amputována.

 Po ukonèení války se Fritz Zawadsky vrátil domù.

 
<< zpet